Część trzecia
ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Dział drugi: DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ
Rozdział pierwszy:
"BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO CAŁYM SWOIM SERCEM, CAŁĄ SWOJĄ DUSZĄ I CAŁYM SWOIM UMYSŁEM" (2083-2195)
Artykuł 1: Pierwsze przykazanie (2084-2141)
I. "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i będziesz Mu służył" (2084-2094)
- Wiara
- Nadzieja
- Miłość
II. "Jemu samemu służyć będziesz" (2095-2109)
- Adoracja
- Modlitwa
- Ofiara
- Przyrzeczenia i śluby
- Społeczny obowiązek religijny i prawo do wolności religijnej
III. "Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną!" (2110-2128)
- Zabobon
- Bałwochwalstwo
- Wróżbiarstwo i magia
- Bezbożność
- Ateizm
- Agnostycyzm
IV. "Nie będziesz czynił żadnej rzeźby..." (2129-2132)
W skrócie (2133-2141)
Artykuł 2:
Drugie przykazanie (2142-2167)
I. Imię Pańskie jest święte (2142-2149)
II. Imię Pańskie wzywane nadaremnie (2150-2155)
III. Imię chrześcijańskie (2156-2159)
W skrócie (2160-2167)
Artykuł 3: Trzecie przykazanie (2168-2195)
I. Dzień szabatu (2168-2173)
II. Dzień Pański (2174-2188)
- Dzień Zmartwychwstania: nowe stworzenie
- Niedziela - wypełnienie szabatu
- Niedzielna celebracja Eucharystii
- Obowiązek świętowania niedzieli
- Dzień łaski i powstrzymanie się od pracy
W skrócie (2189-2195)

SPIS TREŚCI