Część druga
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Dział drugi: SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA
Rozdział drugi:
SAKRAMENTY UZDROWIENIA (1420-1532)
Wprowadzenie (1420-1421)
Artykuł 4:
Sakrament pokuty i pojednania (1422-1498)
Wprowadzenie (1422)
I.
Jak jest nazywany ten sakrament? (1423-1424)
II.
Dlaczego sakrament pojednania po chrzcie? (1425-1426)
III.
Nawrócenie ochrzczonych (1427-1429)
IV.
Pokuta wewnętrzna (1430-1433)
V.
Różne formy pokuty w życiu chrześcijańskim (1434-1439)
VI.
Sakrament pokuty i pojednania (1440-1449)
- Tylko Bóg przebacza grzech
- Pojednanie z Kościołem
- Sakrament przebaczenia
VII.
Akty penitenta (1450-1460)
- Żal za grzechy
- Wyznanie grzechów
- Zadośćuczynienie
VIII.
Szafarz sakramentu pokuty (1461-1467)
IX.
Skutki sakramentu pokuty (1468-1470)
X.
Odpusty (1471-1479)
- Co to jest odpust?
- Kary za grzech
- W komunii świętych
- Odpusty otrzymywane od Boga za pośrednictwem Kościoła
XI.
Sprawowanie sakramentu pokuty (1480-1484)
W skrócie (1485-1498)
Artykuł 5:
Namaszczenie chorych (1499-1532)
Wprowadzenie (1499)
I.
Podstawy tego sakramentu w ekonomii zbawienia (1500-1513)
- Choroba w życiu ludzkim
- Chory wobec Boga
- Chrystus - lekarz
- "Uzdrawiajcie chorych..."
- Sakrament chorych
II.
Kto otrzymuje ten sakrament i kto go udziela? (1514-1516)
- W przypadku poważnej choroby
- "...niech sprowadzi kapłanów Kościoła"
III.
Jak udziela się tego sakramentu? (1517-1519)
IV.
Skutki sprawowania tego sakramentu (1520-1523)
V.
Wiatyk, ostatni sakrament chrześcijanina (1524-1525)
W skrócie (1526-1532)

SPIS TREŚCI