Część pierwsza
WYZNANIE WIARY

Dział drugi: WYZNANIE WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Rozdział trzeci: WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO (683-1065)
Wprowadzenie (683-686)
Artykuł 8: "Wierzę w Ducha Świętego" (687-747)
Wprowadzenie (687-688)
I. Wspólne posłanie Syna i Ducha Świętego (689-690)
II. Imię, określenia i symbole Ducha Świętego (691-701)
- Imię własne Ducha Świętego
- Określenia Ducha Świętego
- Symbole Ducha Świętego
III. Duch i Słowo Boże w określeniu obietnic (702-716)
- W stworzeniu
- Duch obietnicy
- W teofaniach i Prawie
- W okresie Królestwa i na Wygnaniu
- Oczekiwanie Mesjasza i Jego Ducha
IV. Duch Chrystusa w pełni czasów (717-730)
- Jan - Poprzednik, Prorok i Chrzciciel
- "Raduj się pełna łaski"
- Chrystus Jezus
V. Duch i Kościół w czasach ostatecznych (731-741)
- Pęćdziesiątnica
- Duch Święty - Dar Boży
- Duch Święty i Kościół
W skrócie (742-747)
Artykuł 9: "Wierzę w święty Kośćiół powszechny" (748-975)
Wprowadzenie (748-750)
Paragraf 1: Kościół w zamyśle Bożym (751-780)
I. Nazwy i obrazy Kościoła (751-757)
- Symbole Kościoła
II. Początek, założenie i posłanie Kościoła (758-769)
- Zamysł zrodzony w sercu Ojca
- Kościół - zapowiedziany w figurach już od początku świata
- Kościół - przygotowany w Starym Przymierzu
- Kościół - ustanowiony przez Jezusa Chrystusa
- Kościół - ukazany przez Ducha Świętego
- Kościół - wypełniony w chwale
III. Misterium Kościoła (770-776)
- Kościół - równocześnie widzialny i duchowy
- Kościół - misterium zjednoczenia ludzi z Bogiem
- Kościół - powszechny sakrament zbawienia
W skrócie (777-780)
Paragraf 2: Kościół - Lud Boży, Ciało Chrystusa, świątynia Ducha Świętego (781-810)
I. Kościół - Lud Boży (781-786)
- Cechy charakterystyczne Ludu Bożego
- Lud kapłański, prorocki i królewski
II. Kościół - Ciało Chrystusa (787-796)
- Kośćiół jest komunią z Jezusem
- "Jedno Ciało"
- "Chrystus jest Głową tego Ciała"
- Kościół jest Oblubienicą Chrystusa
III. Kościół - świątynia Ducha Świętego (797-801)
- Charyzmaty
W skrócie (802-810)
Paragraf 3: Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski (811-870)
Wprowadzenie (811-812)
I. Kościół jest jeden (813-822)
- "Święta tajemnica jedności Kościoła"
- Rany zadane jedności
II. Kościół jest święty (823-829)
III. Kościół jest powszechny (830-856)
- Co to znaczy "powszechny"?
- Każdy Kościół partykularny jest "powszechny"
- Kto należy do Kościoła powszechnego?
- Kościół i niechrześcijanie
- "Poza Kościołem nie ma zbawienia"
- Misje - wymaganie powszechności Kościoła
IV. Kościół jest apostolski (857-865)
- Posłanie Apostołów
- Biskupi - następcy Apostołów
- Apostolstwo
W skrócie (866-870)
Paragraf 4: Wierni: hierarchia, świeccy, życie konsekrowane (871-945)
Wprowadzenie (871-873)
I. Hierarchiczna struktura Kościoła (874-896)
- Dlaczego posługa kościelna (urząd)?
- Kolegium Biskupów i jego głowa - Papież
- Misja nauczania
- Misja uświęcania
- Misja rządzenia
II. Wierni świeccy (897-913)
- Powołanie świeckich
- Uczestnictwo świeckich w misji kapłańskiej Chrystusa
- Uczestnictwo świeckich w misji prorockiej Chrystusa
- Uczestnictwo świeckich w misji królewskiej Chrystusa
III. Życie konsekrowane (914-933)
- Rady ewangeliczne, życie konsekrowane
- Wielkie drzewo o licznych gałęziach
- Życie pustelnicze
- Dziewice konsekrowane
- Życie zakonne
- Instytuty świeckie
- Stowarzyszenia życia apostolskiego
- Konsekracja i posłanie: zwiastować Króla, który przychodzi
W skrócie (934-945)
Paragraf 5: Komunia świętych (946-962)
Wprowadzenie (946-948)
I. Komunia dóbr duchowych (949-953)
II. Komunia Kościoła w niebie i na ziemi (954-959)
W skrócie (960-962)
Paragraf 6: Maryja - Matka Chrystusa, Matka Kościoła (963-975)
Wprowadzenie (963)
I. Macierzyństwo Maryi względem Kościoła (964-970)
- Cała zjednoczona ze swoim Synem
- ...także w swoim Wniebowzięciu
- ...jest naszą Matką w porządku łaski
II. Kult Najświętszej Dziewicy (971)
III. Maryja - eschatologiczna ikona Kościoła (972)
W skrócie (973-975)
Artykuł 10: "Wierzę w odpuszczenie grzechów" (976-987)
Wprowadzenie (976)
I. Jeden chrzest na odpuszczenie grzechów (977-980)
II. Władza "kluczy" (981-983)
W skrócie (984-987)
Artykuł 11: "Wierzę w ciała zmartwychwstanie" (988-1019)
Wprowadzenie (988-991)
I. Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze zmartwychwstanie (992-1004)
- Stopniowe objawianie zmartwychwstania
- Jak zmartwychwstaną zmarli?
- Zmartwychstali z Chrystusem
II. Umierać w Chrystusie Jezusie (1005-1014)
- Śmierć
- Sens śmierci chrześcijańskiej
W skrócie (1015-1019)
Artykuł 12: "Wierzę w życie wieczne" (1020-1061)
Wprowadzenie (1020)
I. Sąd szczegółowy (1021-1022)
II. Niebo (1023-1029)
III. Końcowe oczyszczenie, czyli czyściec (1030-1032)
IV. Piekło (1033-1037)
V. Sąd Ostateczny (1038-1041)
VI. Nadzieja nowego nieba i nowej ziemi (1042-1050)
W skrócie (1051-1060)
"Amen" (1061-1065)

SPIS TREŚCI