Część pierwsza
WYZNANIE WIARY

Dział drugi: WYZNANIE WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Rozdział drugi: WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO (422-682)
Wprowadzenie (422-429)
- Dobra Nowina: Bóg zesłał swego Syna
- "Ogłosić... niezgłebione bogactwo Chrystusa"
- Chrystus: Centrum katechezy
Artykuł 2: "I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego" (430-455)
I. Jezus (430-435)
II. Chrystus (436-440)
III. Jedyny Syn Boży (441-445)
IV. Pan (446-451)
W skrócie (452-455)
Artykuł 3: "Jezus Chrystus począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny" (456-570)
Paragraf 1: Syn Boży stał się człowiekiem (456-483)
I. Dlaczego Słowo stało się ciałem? (456-460)
II. Wcielenie (461-463)
III. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek (464-469)
IV. W jaki sposób Syn Boży stał się człowiekiem? (470-478)
- Dusza i ludzkie poznanie Chrystusa
- Ludzka wola Chrystusa
- Prawdziwe ciało Chrystusa
- Serce Słowa Wcielonego
W skrócie (479-483)
Paragraf 2: "Począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny" (484-511)
I. Począł się z Ducha Świętego... (484-486)
II. ...narodził się z Maryi Dziewicy (487-507)
- Przeznaczenie Maryi
- Niepokalane Poczęcie
- "Niech mi się stanie według słowa twego..."
- Boskie macierzyństwo Maryi
- Dziewictwo Maryi
- Maryja - "zawsze Dziewica"
- Dziewicze macierzyństwo Maryi w zamyśle Bożym
W skrócie (508-511)
Paragraf 3: Misteria życia Chrystusa (512-570)
Wprowadzenie (512-513)
I. Całe życie Chrystusa jest misterium (514-521)
- Wspólne cechy misteriów jezusa
- Nasza komunia z misteriami Jezusa
II. Misteria dziecięctwa i ukrytego życia Jezusa (522-534)
- Przygotowania
- Misterium Bożego Narodzenia
- Misteria dziecięctwa Jezusa
- Misteria ukrytego życia Jezusa
III. Misteria publicznego życia Jezusa (535-560)
- Chrzest Jezusa
- Kuszenie Jezusa
- "Bliskie jest Królestwo Boże"
- Zapowiedź Królestwa Bożego
- "Klucze Królestwa"
- Antycypacja Królestwa: Przemienienie
- Droga Jezusa do Jerozolimy
- Mesjański wjazd Jezusa do Jerozolimy
W skrócie (561-570)
Artykuł 4: "Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion" (571-630)
Wprowadzenie (571-573)
Paragraf 1: Jezus i Izrael (574-594)
Wprowadzenie (574-576)
I. Jezus i Prawo (577-582)
II. Jezus i Świątynia (583-586)
III. Jezus i wiara Izraela w Boga Jedynego i Zbawiciela (587-591)
W skrócie (592-594)
Paragraf 2: Jezus umarł ukrzyżowany (595-619)
I. Proces Jezusa (595-598)
- Podziały wśród władz żydowskich wobec Jezusa
- Żydzi nie ponoszą zbiorowej odpowiedzialności za śmierć Jezusa
- Wszyscy grzeszznicy byli sprawcami męki Chrystusa
II. Odkupieńcza śmierć Chrystusa w Bożym zamyśle zbawienia (599-605)
- Jezus wydany "z woli postanowienia i przewidzenia Boga"
- "Umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy"
- "Bóg dla nas uczynił Go grzechem"
- Boża inicjatywa powszechnej miłości odkupieńczej
III. Chrystus ofiarował siebie samego swemu Ojcu za nasze grzechy (606-618)
- Całe życie Chrystusa jest ofiarowane Ojcu
- "Baranek Boży, który gładzi grzechy świata"
- Jezus dobrowolnie podejmuje odkupieńczą miłość Ojca
- W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus uprzedził dobrowolne ofiarowanie swego życia
- Agonia w Getsemani
- Śmierć Chrystusa jest jedyną i ostateczną ofiarą
- Jezus zastępuje swoim posłuszeństwem nasze nieposłuszeństwo
- Jezus spełnia swoją ofiarę na krzyżu
- Nasze uczestnictwo w ofierze Chrystusa
W skrócie (619-623)
Paragraf 3: Jezus Chrystus został pogrzebany (624-630)
- Chrystus w swoim ciele w grobie
- "Nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu"
- "Pogrzebani z Chrystusem"
W skrócie (629-630)
Artykuł 5: "Jezus Chrystus zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał" (631-658)
Wprowadzenie (631)
Paragraf 1: Chrystus zstąpił do piekieł (632-637)
W skrócie (636-637)
Paragraf 2: Trzeciego dnia zmartwychwstał (638-658)
Wprowadzenie (638)
I. Wydarzenie historyczne i transcendentne (639-647)
- Pusty grób
- Ukazywanie się Zmarwychstałego
- Stan człowieczeństwa Chrystusa Zmartwychwstałego
- Zmartwychwstanie jako wydarzenie transcendentne
II. Zmartwychwstanie - dzieło Trójcy Świętej (648-650)
III. Sens i znaczenie zbawcze Zmartwychwstania (651-655)
W skrócie (656-658)
Artykuł 6: "Jezus wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego" (659-667)
W skrócie (665-667)
Artykuł 7: "Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych" (668-682)
I. Powróci w chwale (668-677)
- Chrystus króluje już przez Kościół
- ...w oczekiwaniu aż wszystko zostanie Mu poddane
- Chwalebne przyjście Chrystusa - nadzieja Izraela
- Ostatnia próba Kościoła
II. Aby sądzić żywych i umarłych (678-679)
W skrócie (68-682)

SPIS TREŚCI