SPIS TREŚCI

Konstytucja Apostolska "Fidei depositum"
Wstęp (1-25)

Część pierwsza (26-1065)
WYZNANIE WIARY

Dział pierwszy:
"WIERZĘ" - "WIERZYMY" (26-184)

Wprowadzenie (26)
Rozdział pierwszy:
CZŁOWIEK JEST "OTWARTY" NA BOGA
(27-49)
Rozdział drugi:
BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI
(50-141)
Rozdział trzeci:
CZŁOWIEK ODPOWIADA BOGU
(142-184)

Dział drugi:
WYZNANIE WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ (185-1065)

Symbole wiary (185 -197)
Rozdział pierwszy:
WIERZĘ W BOGA OJCA
(198-421)
Rozdział drugi:
WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO
(422-682)
Rozdział trzeci:
WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO
(683-1065)

Część druga (1066-1690)
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Dlaczego liturgia? - Co znaczy pojęcie "liturgia"? - Liturgia jako źródło Życia - Modlitwa i liturgia - Katecheza i liturgia (1066-1075)

Dział pierwszy:
EKONOMIA SAKRAMENTALNA (1076-1209)

Wprowadzenie (1076)
Rozdział pierwszy:
MISTERIUM PASCHALNE W CZASIE KOŚCIOŁA
(1077-1134)
Rozdział drugi:
CELEBRACJA SAKRAMENTALNA MISTERIUM PASCHALNEGO
(1135-1209)

Dział drugi:
SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA (1210-1690)

Wprowadzenie (1210-1211)
Rozdział pierwszy:
SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
(1212-1419)
Rozdział drugi:
SAKRAMENTY UZDROWIENIA
(1420-1532)
Rozdział trzeci:
SAKRAMENTY W SŁUŻBIE KOMUNII
(1533-1666)
Rozdział czwarty:
INNE CELEBRACJE LITURGICZNE
(1667-1690)

Część trzecia (1691-2557)
ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Wprowadzenie (1691-1698)

Dział pierwszy: POWOŁANIE CZŁOWIEKA: ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM (1699-2051)
Wprowadzenie (1699)
Rozdział pierwszy:
GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ
(1700-1876)
Rozdział drugi:
WSPÓLNOTA LUDZKA
(1877-1948)
Rozdział trzeci:
ZBAWIENIE BOŻE: PRAWO I ŁASKA
(1949-2051)

Dział drugi:
DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ (2052-2557)

Wprowadzenie (2052-2082)
Rozdział pierwszy:
"BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO CAŁYM SWOIM SERCEM, CAŁĄ
SWOJĄ DUSZĄ I CAŁYM SWOIM UMYSŁEM" (2083-2195)
Rozdział drugi:
"BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SWEGO BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO"
(2196-2557)

Część czwarta (2558-2865)
MODLITWA CHRZEŚCIJAŃSKA

Dział pierwszy:
MODLITWA W ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM (2558-2758)

Wprowadzenie (2558)
Czym jest modlitwa? (2559-2565)
Rozdział pierwszy:
OBJAWIENIE MODLITWY. POWSZECHNE POWOŁANIE DO MODLITWY
(2566-2649)
Rozdział drugi:
TRADYCJA MODLITWY
(2650-2696)
Rozdział trzeci:
ŻYCIE MODLITWY
(2697-2758)

Dział drugi:
MODLITWA PAŃSKA "OJCZE NASZ"
(2759-2865)