1   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 65, 1.

2   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 65, 3.

3   Paweł VI konst. apost. Divinae consortium naturae; por. Obrzędy wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych, Praenotanda, 1-2.

4   Por. Sobór Florencki: DS 1314; KPK, kan. 204, § 1; 849; KKKW, kan. 675, § 1.

5   Katechizm Rzymski, 2, 2, 5.

6   Por. Rz 6, 3-4; Kol 2, 12.

7   Św. Justyn, Apologiae, 1, 61, 12.

8   Św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 3-4: PG 36, 361 C.

9   Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna, Poświęcenie wody chrzcielnej.

10   Por. Rdz 1, 2.

11   Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna, Poświęcenie wody chrzcielnej.

12   Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna, Poświęcenie wody chrzcielnej.

13   Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna, Poświęcenie wody chrzcielnej.

14   Por. Mt 3, 13.

15   Por. Mk 16, 15-16.

16   Por. Mk 10, 38; Łk 12, 50.

17   Por. J 19, 34.

18   Por. 1 J 5, 6-8.

19   Św. Ambroży, De sacramentis, 2, 6: PL 16, 425 C.

20   Por. Dz 2, 41; 8, 12-13; 10, 48; 16, 15.

21   Por. Kol 2, 12.

22   Por. 1 Kor 6, 11; 12, 13.

23   Por. 1 P 1, 23; Ef 5, 26.

24   Św. Augustyn, In Evangelium Johannis tractatus, 80, 3.

25   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 64.

26   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 65; por. 37-40.

27   Por. Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 14; KPK, kan. 851; 865; 866.

28   Por. KPK, kan. 851, § 2; 868.

29   Por. Rz 6, 17.

30   Por. Obrzędy chrztu dzieci, 62.

31   Por. Flp 2,15.

32   KPK, kan. 864; KKKW, kan. 679.

33   Sobór Watykański II, dekret A d gentes, 14; por. Obrzędy wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych, 19 i 98.

34   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 14.

35   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 14; por. KPK, kan. 206; 788, § 3.

36   Por. Sobór Trydencki: DS 1514.

37   Por. Kol 1, 12-14.

38   KPK, kan. 867; KKKW, kan. 681; 686, § 1.

39   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11; 41; konst. Gaudium et spes, 48; KPK, kan. 868.

40   Por. Dz 16, 15. 33; 18, 8; 1 Kor 1, 16.

41   Por. Kongregacja Nauki Wiary, instr. Pastoralis actio: AAS 72 (1980) 1137-1156.

42   Por. Mk 16, 16.

43   Por. KPK, kan. 872-874.

44   Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 67.

45   Por. KPK, kan. 861, § 1; KKKW, kan. 677, § 1.

46   Por. 1 Tm 2, 4.

47   Por. Mk 16, 16; Sobór Florencki: DS 1315; 646; KPK, kan. 861, § 2.

48   Por. J 3, 5.

49   Por. Mt 28,19-20; Sobór Trydencki: DS 1618; Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 14; dekret A d gentes, 5.

50   Por. Mk 16,16.

51   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 22; por. konst. Lumen gentium, 16; dekret Ad gentes, 7.

52   Por. 1 Tm 2, 4.

53   Por. Dz 2, 38; J 3, 5.

54   Por. Sobór Florencki: DS 1316.

55   Sobór Trydencki: DS 1515.

56   Por. Ga 4, 5-7.

57   Por. 1 Kor 6, 15; 12, 27.

58   Por. 1 Kor 6, 19.

59   Por. 2 Kor 5, 15.

60   Por. Ef 5, 21; 1 Kor 16,15-16.

61   Por. J 13, 12-15.

62   Por. 1 Tes 5, 12-13.

63   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 37; KPK, kan. 208-223; KKKW, kan. 675, § 2.

64   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11.

65   por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 17; dekret Ad gentes, 7; 23.

66   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 3.

67   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 22.

68   Por. Rz 8, 29.

69   Por. Sobór Trydencki: DS 1609-1619.

70   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11.

71   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 10.

72   Św. Augustyn, Epistulae, 98, 5: PL 33, 362.

73   Por. Ef 1, 13-14; 2 Kor I, 21-22.

74   Św. Ireneusz, Demonstratio apostolica, 3.

75   Mszał Rzymski, Kanon Rzymski.

76   Por. Sobór Trydencki: DS 1609 i 1624.

77   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 16.

78   Por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 1.

79   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11; por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 2.

80   Por. Iz 11, 2.

81   Por. Łk 4, 16-22; Iz 61, 1.

82   Por. Mt 3, 13-17; J 1, 33-34.

83   Por. Ez 36, 25-27; Jl 3, 1-2.

84   Por. Łk 12, 12; J 3, 5-8; 7, 37-39; 16, 7-15; Dz 1, 8.

85   Por. J 20, 22.

86   Por. Dz 2, 1-4.

87   Por. Dz 2, 17-18.

88   Por. Dz 2, 38.

89   Por. Dz 8, 15-17; 19, 5-6.

90   Por. Hbr 6, 2.

91   Paweł VI, konst. apost. Divinae consortium naturae.

92   Por. KKKW, kan. 695, § 1; 696, § 1.

93   Por. św. Hipolit, Traditio apostolica, 21.

94   Por. Pwt 11, 14 i in.

95   Por. Ps 23, 5; 104, 15.

96   Por. Iz 1, 6; Łk 10, 34.

97   Por. 2 Kor 2, 15.

98   Por. Rdz 38, 18; Pnp 8, 6.

99   Por. Rdz 41, 42.

100   Por. Pwt 32, 34.

101   Por. 1 Krl 21, 8.

102   Por. Jr 32, 10.

103   Por. Iz 29, 11.

104   Por. J 6, 27.

105   Por. Ef 1,13; 4, 30.

106   Por. Ap 7, 2-3; 9, 4; Ez 9, 4-6.

107   Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 71.

108   Por. KPK, kan. 866.

109   Paweł VI, konst. apost. Divinae consortium naturae.

110   Por. św. Hipolit, Traditio apostolica, 21.

111   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium 11.

112   Por. Sobór Florencki: DS 1319; Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11; 12.

113   Św. Ambroży, De mysteriis, 7, 42.

114   Por. Sobór Trydencki: DS 1609.

115   Por. Łk 24, 48-49.

116   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 72, 5, ad 2.

117   Por. KPK, kan. 889, § 1.

118   KPK, kan. 890.

119   Por. KPK, kan. 891; 883, § 3.

120   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 72, 8, ad 2.

121   Por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 3.

122   Por. Dz 1, 14.

123   Por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 5; 6; KPK, kan. 893, § 1. § 2.

124   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 26.

125   Por. KPK, kan. 883, § 2.

126   Por. KPK, kan. 882.

127   KPK, kan. 884, § 1.

128   Por. KPK, kan. 883, § 3.

129   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 47.

130   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11.

131   Sobór Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis, 5.

132   Kongregacja do Spraw Kultu Bożego, instr. Eucharisticum mysterium, 6.

133   Por. 1 Kor 15, 28.

134   Św. Ireneusz, Adversus haereses, IV, 18, 5.

135   Por. 1 Kor 11, 20.

136   Por. Ap 19, 9.

137   Por. Mt 14, 19; 15, 36; Mk 8, 6. 19.

138   Por. Mt 26, 26; 1 Kor 1 I, 24.

139   Por. Łk 24, 13-35.

140   Por. Dz 2, 42. 46; 20, 7. 11.

141   Por. 1 Kor 10, 16-17.

142   Por. 1 Kor 11, 17-34.

143   Por. Ps 116, 13. 17.

144   Por. 1 P 2, 5.

145   Por. Ml 1, 11.

146   Por. 1 Kor 10, 16-17.

147   Konstytucje Apostolskie, 8, 13, 12; Didache, 9, 5; 10, 6.

148   Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Ephesios, 20, 2.

149   Por. Ps 104, 13-15.

150   Por. Mszał Rzymski, Kanon Rzymski: Supra quae.

151   Por. Pwt 8, 3.

152   Por. Mt 14, 13-21; 15, 32-39.

153   Por. J 2, 11.

154   Por. Mk 14, 25.

155   Por. J 13,1-17.

156   Sobór Trydencki: DS 1740.

157   Por. J 6.

158   Por. Mt 26,17-29; Mk 14,12-25;1 Kor 11, 23-26.

159   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 1.

160   Św. Justyn, Apologiae, 1, 65; tekst w nawiasie z nr. 67.

161   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 56.

162   Por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 21.

163   Por. Łk 24,13-35.

164   Por. 1 Tes 2, 13.

165   Św. Ireneusz, Adversus haereses, In, 18, 4; por. Ml 1, 11.

166   Por. 1 Kor 16, 1.

167   Por. 2 Kor 8, 9.

168   Św. Justyn, Apologiae, 1, 67, 6.

169   Por. Mszał Rzymski, Kanon Rzymski.

170   Św. Justyn, Apologiae 1, 66, 1-2.

171   Por. Wj 13, 3.

172   Por. Hbr 7, 25-27.

173   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 3.

174   Sobór Trydencki: DS 1740.

175   Sobór Trydencki: DS 1743.

176   Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Smyrnaeos, 8, 1.

177   Sobór Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis, 2.

178   Sobór Trydencki: DS 1743.

179   Św. Monika przed śmiercią do św. Augustyna i jego brata, por. św. Augustyn, Confessiones, IX, 11, 27.

180   Św. Cyryl Jerozolimski, Catecheses mystagogicae, 5, 9,10: PG 33, 1116 B-1117 A.

181   Św. Augustyn, De civitate Dei, 10, 6.

182   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48.

183   Por. Mt 25, 31-46.

184   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 7.

185   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 73, 3.

186   Sobór Trydencki: DS 1651.

187   Paweł VI, enc. Mysterium fidei.

188   Św. Jan Chryzostom, De proditione Judea, 1, 6: PG 49, 380 C.

189   Św. Ambroży, De mysteriis, 9, 50. 52: PL 16, 405-406.

190   Sobór Trydencki: DS 1642.

191   Por. Sobór Trydencki: DS 1641.

192   Paweł VI, enc. Mysterium fidei.

193   Por. Ga 2, 20.

194   Jan Paweł II, list Dominicae cenae, 3.

195   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 75, 1, cytowane przez Pawła VI, enc. Mysterium fidei, 18.

196   Św. Ambroży, De sacramentis, 5, 7: PL 16, 447 C.

197   Św. Ambroży, De sacramentis, 4, 7: PL 16, 437 D.

198   Mszał Rzymski, Kanon Rzymski: Supplices Te rogamus.

199   Por. Mt 8, 8.

200   Mszał Rzymski, Obrzęd Komunii.

201   Por. KPK, kan. 919.

202   Por. KPK, kan. 917; AAS 76 (1984) 746-747.

203   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 55.

204   Sobór Watykański II, dekret Orientalium Ecclesiarum, 15.

205   Por. KPK, kan. 920.

206   Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 240.

207   Fanqith, Oficjum syryjskie w Antiochii, tom I, Wspólne, 237 a-b.

208   Sobór Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis, 5.

209   Św. Ambroży, De sacramentis, 4, 28: PL 16, 446 A.

210   Por. Sobór Trydencki: DS 1638.

211   Św. Fulgencjusz z Ruspe, Contra gesta Fabiani, 28, 16-19: CCL 19 A, 813-814.

212   Por. 1 Kor 12, 13.

213   Św. Augustyn, Sermones, 272: PL 38, 1247.

214   Por. Mt 25, 40.

215   Św. Jan Chryzostom, Homiliae in primam ad Corinthios, 27, 4: PG 61, 229-230.

216   Św. Augustyn, In evangelium Johannis tractatus, 26, 6, 13; por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 47.

217   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 15.

218   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 15; por. KPK, kan. 844, § 3.

219   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 22.

220   Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 22.

221   Por. KPK, kan. 844, § 4.

222   Mszał Rzymski, Kanon Rzymski: Supplices te rogamus.

223   Por. Łk 22, 18; Mk 14, 25.

224   Didache, 10, 6.

225   Embolizm po "Ojcze nasz"; por. Tt 2, 13.

226   Mszał Rzymski, III Modlitwa eucharystyczna: modlitwa za zmarłych.

227   Por. 2 P 3, 13.

228   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 3.

229   Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Ephesios, 20, 2.

230   Por. Sobór Trydencki: DS 1640; 1651.

231   Paweł VI, enc. Mysterium fidei.